1. ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១០ សមាគមគីមីកម្ពុជាត្រូវបានអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ តាមលិខិតលេខ ៤០៣ សជណ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ